e

VIŠJA  STROKOVNA  ŠOLA  BREŽICE
 
PREDAVATELJSKI   ZBOR

e

 

NEDAVNO

.

.

.

.

-

.

AKTUALNO

SEJE

Zapisnik 56 seje PZ

Zapisnik 57 seje PZ

Vabilo na  58 sejo PZ

GRADIVA

Tematike (za dopolnitev)

Izvedbeni načrti (za dopolnitev)

Poročilo o izvedbi (zgled)

Poročila o realizaciji.


p

(07) 4992 562
 
lidija.furlan@guest.arnes.si

R A Z P I S   za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za program Ekonomist  (2013)    POTEKLO  
Razpis za P-A izpopolnjevanje  (POTEKLO)
Razpis za prispevke za 4. konferenco  Kakovost v višjih strokovnih šolah   (Poteklo)


Ćlani predavateljskega zbora v tekočem študijskem letu

Predavatelj/ica Imenovan/a za predmet/e
Bužančič Marjanka PRO
mag. Galič Metka TRŽ, NAB, OPF
Ksenija David PMS
Jamšek Cveto OPP
Zvonka Krištof POK
mag. Kranjc Jože OMP
mag. Levičar Stanko EKN, POL
Mojca Sedelbah
RSP
dr. Preskar Stanka UZK
Rimc  Voglar Irena  ST1 ANG
dr. Tomažin Mojca INF
Tomšič Petra PPR

Akademski alumni                                                       Strokovna izpopolnjevanja

Dolgoročni razvojni program VSŠB  2013-18       ...............................................................       Predlogi za naslednje obdobje

Strokovno delo predavateljev (projekti, strokovni članki, aplikacija stroke v praksi, ...)
- PERFORMANCE MANAGEMENT IN  EFFECTUAL ENTREPRENEURSHIP CONTEXT (Kranjc)
- Analiza koristi in stroškov uporabe proste programske opreme v izobraževanju (Tomažin)
- Knowledge Intensive Services in Transformation Processes for Regional Development (Kranjc)
- Management znanja v razmerah strukturnih neravnovesij (Kranjc) 
- Učitelj predavatelj kot pomemben dejavnik kakovosti učnega procesa (Molan)
- Nekatera aktualna znanja za razvoj e-turizma (Kranjc)
- Poskusno izvajanje interaktivnih predavanj s pomočjo IKT (Kranjc)
- Koristi povezovanja in solidarnost med zaposlenih v turizmu (Galič)
- Upoštevanje različnosti in tržne raziskave v izobraževanju odraslih (Galič)
- Uporaba ustreznih plačilnih instrumentov za zavarovanje plačil v praksi (Galič)
- Vpliv internega na eksterni marketing v gostinstvu (Galič)
- Vpliv strateškega povezovanja z dobavitelji na uspešnost podjetja (Galič)
- THE COMPUTER SYSTEM PROVIDES A SIMPLER QUALITY SERVICES IN THE CUSTOMS PROCEDURE (Preskar)
- Premagovanje tveganja prebivalstva, podjetij, države – skupnosti v razvoju družbene odgovornosti  (Avsec)
- Pojavnost produktivnostnega paradoksa IT na višjih strokovnih šolah (Kranjc)
- Navzkrižni management za kakovost 4.0 (Kranjc)
- Concerning Biases About Socio-economic Implications of Artificial Intelligence (Kranjc)
- Pospeševanje prodaje na osnovi popolno opremljenega prodajnega mesta (Galič)
- Strateško povezovanje z dobavitelji na osnovi skupnega izobraževanja v pivovarstvu (Galič)

Trendi
- Univerze se selijo na splet
- Gospodarska in izobrazbena srtruktura
- Future of marketing (HBR)      4P -->  SIVA , SAVE , OVER
- The False Promise of Classroom Technology
- Kriza vpisa v Sloveniji

Didaktika
- Dejavniki učenja
- Gamification
- Visible learning
- Slog poučevanja
- An Analysis of the Failure of Constructivist
- Zvrnjeno učenje (flipped learning)

Razvoj
Dejavniki kakovostnega dela učiteljev
Temporalna teorija motivacije
Je mobilni študent tudi bolj zaposljiv?
8 najmanj vrednih diplom v ZDA
Rangirane diplome v ZDA po finančni vrednosti  (MOZILA)