Obrazci VSšB
Prijavnica za izpit (samo za primere neizvedljivosti e-prijave) PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  DIPLOMA v programu EKONOMIST 
Odjavnica za izpit Pismo o nameri za izvajanje PRI Vloga za odobritev naslova diplomske naloge
Vloga za priznanje praktičnega izobraževanja Pogodba za praktično izobraževanje Prijava k diplomskem izpitu
Vloga za priznavanje izpitov Obrazec poročila o delu  Zapisnik diplomskega izpita
Vloga za pogojni, ponovni vpis in ponavljanje
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja


 Interni predpisi VSšB                                                                                    Strokovna navodila
PRAVILNIK o šolskem redu Višje strokovne šole Brežice Priporočila za opravljanje diplomskega dela
Postopek in potek vpisa na prosta vpisna mesta
Pravilnik o priznanjih VSŠ Navodilo za pripravo strokovnega poročila o opravljeni projektni nalogi
Poslovnik študijske komisije Priprava poročila o delu  na praktičnem izobraževanju - izpolnitev obrazca
Merila za priznavanje obveznosti praktičnega izobraževanja
Sklep PZ o rokih in načinih vpogleda ocenjenega pisnega izdelka
Pravila ocenjevanja ter kreditnega vrednotenja znanja
PRAVILA ZA PRILAGAJANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI       Način pridobivanja mnenja študentov v postopku vnovičnega imenovanja
PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI  ŠTUDENTOM S POSEBNIM STATUSOM      Splošna merila za potrjevanje znanj  pridobljenih v programu Komercialist
Podrobnejša merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja

Postopki  ugotavljanja kršitev hišnega reda in izrekanje disciplinskih ukrepov

 

Temeljni predpisi o višjem strokovnem izobraževanju                                                                                           Verifikacija učnih mest:
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) Pravilnik o verifikaciji in registru
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Pogoji za prakso ekonomistov
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) OBRAZEC: Vloga za verifikacijo
Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje     <---  NOVO 2014 o spremembah in dopolnitvah  OBRAZEC: Zapisnik o ustreznosti pogojev
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja Vzorec pogodbe med šolo in izvajalcem prakse
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol     <---- Spremembe iz nov. 2012 za 2013
Obvestilo GZS 
Pravilnik o ocenjevanju znanja na VSS (za 2009/010 in dalje)
REGISTER verificiranih izvajalcev PRI
Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih
Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol
Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah
Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)