e

VIŠJA  STROKOVNA  ŠOLA  BREŽICE
 
STROKOVNI AKTIV

e

 

AKTUALNO

SEJE  SA

Delovni povzetki aktiva NM

Zapisnik SA julij 2016

Zapisnik SA maj 2017

GRADIVA


Medšolski aktiv

Zapisnik_SA_MS_marec-18.docx

EKONOMIST


p

(07) 4992 562
 
lidija.furlan@guest.arnes.si

Strokovni aktivi, ki jih sestavljajo predavatelji posameznih predmetnih področij

- obravnavajo problematiko strokovnega predmetnega področja,

- usklajujejo merila za ocenjevanje,

- dajejo predloge za izboljšanje študijskega dela,

- obravnavajo pripombe študentov

- sodelujejo s strokovnimi aktivi višjih šol v Sloveniji in posebej višjih šol, ki izvajajo program komercialist ter opravljajo druge naloge.

 

Vodja strokovnih aktivov v tem študijskem letu je dr. Stanka Preskar.


Strokovni aktivi se praviloma sestajajo ob dnevih, ko so seje predavateljskega zbora. V aktiv strokovnih predmetov se vključuje tudi predavatelj praktičnega izobraževanja.
Višje šole Brežice, Celje, Murska Sobota in Slovenj Gradec organizirajoobičajno enkrat v študijskem letu skupne strokovne aktive.

Evalvacije

Evalvacijska anketa za strokovne delavce 2016/17


Trendi
- Univerze se selijo na splet
- Gospodarska in izobrazbena srtruktura
- Future of marketing (HBR)      4P -->  SIVA , SAVE , OVER


Didaktika
- Dejavniki učenja   (SLO)
- Najboljše/slabše učne tehnike  (več...)
- Da študentom ne bo vseeno ...
- Gamification  (tekmizacija)
- Znanje učiteljev
- Šola mora biti prijazna in zahtevna
- Ekskurzija (načrt, izvedba, vrednotenje)
- Današnja vloga seminarskih nalog
- Alternative seminarskih nalog
- Alternative SN 2
- Alternative SN (linki)
- Ustvarjalnostne naloge
- Kaj resnično deluje pri poučevanju

Posodabljanje dejavnosti

Vklučitev vsebin za razvoj kompetenc podjetnosti v izvedbene načrte študijskih predmetov za š.l. 2013/14

Glede na DRP 13/18 in dogovore na seji PZ, bomo predavatelji  svoje izvedbene načrte in učne tematike dopolnili z vsebinami podjetništva, ki spadajo v posamezna disciplinarna področja. Da bi se zagotovila celovitejša pokritost tematik (tudi brez nepotrebnega podvajanja) bi razčlenitev lahko bila naslednja:

 predmet

ur

možne tematike

PTJ

36

specifična terminologija, povzetek poslovnega načrta (SME, entrep., …)

POK

36

prodajni nagovor (»sales pitch«), predstavljanje posl. načrta

INF

24

spletne ankete, sekundarni viri podatkov, ITK orodja za načrtovanje

PMS

42

kalkulacije, značilni grafikoni (točka preloma, trend…), funkcije IRR, NPV,…

OMP

42

podjetnost, inovativnost, podjetna tveganja, uresničevanje zamisli, uspeh

EKN

36

ekonomika MSP,  dodana vrednost, privlačnost, makroekonomski pomen

OPF

36

pro-forma bilance, viri financiranja MSP, vnovčevanje terjatev

TRZ

42

raziskava trga SMP, tržni nastop in načrt trženja, razvoj sortimenta

PRO

48

iskanje in ohranitev strank z osebno prodajo, pridobitev javnih naročil

NAB

42

nabava ali proizvodnja, pridobivanje nepovratnih sredstev ali subvencij

PPR

48

ustanovitev SP, poslovno sodelovanje, družinska podjetja, grozdenje

UZK

42

avtokontrola, vzorčno ugotavljanje ustreznosti blaga

OPP

42

razvoj izdelka oz. storitve, izpopolnjevanje tehnologije

POL

30

razmestitev opreme, lokacija dejavnosti,


Plane učnih tematik  pri vseh predmetih na podlagi izkušenj in dolgoročnega razvojnega plana šole najprej prečistimo tako, da se bodo vsebine lahko tudi dejansko izvajale (zato bi najbrž večinoma uporabili kar strukturo iz svoje lanske spletne učilnice). Manj relevantne vsebine nadomestimo s tistimi, ki več prispevajo k razvoju kompetenc komercialista. Nato tematike dopolnimo (v obsegu cca. 10% fonda ur) z zgoraj predlaganimi ali drugimi, ki bi v kontekstu prispevali k izboljševanju kompetenc podjetnosti študentov. Tudi izvedbene načrte nosilci revidirate glede učnih ciljev in natančnosti opredelitev študijskih obveznosti pri katerih bomo dosledno vztrajali tudi pri ocenjevanju ("se seznani" ipdb. ni moč preverjati) !!!  Če načrtujete predstavitve "seminarskih nalog" je potrebno pripraviti tudi vprašalnike za navzoče s katerimi se po možnosti takoj ovrednoti  v tem času dosešen razvoj njihovih kompetenc za poklic komercialista.

Do seje PZ, sredi septembra 2013, učne tematike svojega lista v preglednici posodobite na tem linku, izvedbenike pa na temle.
(s slednjim dokumentom delate kot običajno, prvi pa je na novi spletni platformi in, če boste imeli težave, delajte po starem s tem)

Spletna učilnica

Na začetku leta počistimo nepotrebno (evidence bivših sodelujočih ali pdb  ...  študenti so imeli čas za morebitne ugovore do konca tekočega š.l.) in zakrijemo vsa poglavja predmeta - v nadaljevanju pa objavljamo samo za študente dejansko relevantne vsebine za tekoči in naslednji teden (realizirane tematike bi morale biti načeloma tiste, ki smo jih na začetku leta planirali). Vnaprej ne bo več potrebno sestavljati poročil o pedagoški realizaciji, ker bomo arhivirali opravljene aktivnosti spletne učilnice. Zato pa je pri vseh uporaba le-te OBVEZNA.  Nadaljevali bomo tudi z nazadnje vpeljano evidenco prisotnosti študentov.  Na uvodni uri vsak študente opomni na medjsko odmevne napovedi šole na Ptuju, da bojo avtomatsko izpisali vse neaktivne študente. Izkoristimo SU za olajšanje svojega dela in za študente preverjeno učinkovit motivacijski dejavnik. 

Timsko delo

Za podporo timskega bomo uporabljali orodje, ki se ga uspešno poslužujejo že na drugih višjih šolah. Platforma Google Drive (primer t.i. cloud computing-a kot npr. Facebook, Moodle, ...) omogoča sočasno delo preko spleta na istih dokumentih, posebej pa je "user friendly" sa izvajanje spletnih anket (pri informatiki se za to usposobijo tudi študenti).  Po potrebi bomo izvedli usposabljanje, da bi to med predavatelji čim prej zaživelo. 

Posodobitev  izvedbe pri PTJ - ANG