IZVEDBENI NAČRT ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  v š.l.  2016/17          (s pomembnimi dopolnitvami prejšnjih določb: obvezno evidentiranje del. časa, struktura ocene idr. ...)                                  

Delovna prakso  študenti  izvajajo  v 10 zaporednih tednih: za 1. letnik po končanem 1. semestru (v januarju, februarju in prvi polovici marca), za 2. letnik pa po opravljenih vseh predavanjih in vajah na šoli ter po 1. izpitnih rokih ( t.j. v aprilu, maju in juniju). Datumsko je to natančno opredeljeno v letnem razporedu, ki je objavljen na začetku študijskega leta.  Priporočljivo je, da si vsak sam poišče primerno organizacijo v kateri so izpolnjeni predpisani pogoji za izvedbo. Ustrezno dejavnost, mentorje in delovna sredstva imajo organizacije, ki so v registru verificiranih izvajalcev PRI. V pomoč je lahko tudi seznam organizacij, ki so že doslej izvajale PRI za naše študente. Pri delovnih namestitvah, ki bi jih zagotovil organizator PRI ni moč pričakovati za študenta vselej optimalnih rešitev.

Študent naj bi se najkasneje v novembru tekočega š.l. (ali vsaj en mesec pred začetkom izvedbe) dogovoril z delodajalcem in od njega pridobil pisno izjavo o nameri izvajanja prakse. En izvod obrazca študent natisne sam, ga da v izpolnitev delodajalcu ter dostavi v referat šole. Šola na podlagi podatkov izjavljene namere takoj pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju v treh izvodih, da bi jo študent predložil v podpis delodajalcu, jo sam podpisal in vrnil eden od vseh treh strank podpisan izvod v referat najkasneje v času določenem s tem navodilom. Upoštevanje roka je obvezno saj mora šola na podlagi podatkov iz pogodb izvesti plačila za I-P zavarovanje študenta na praksi!  Študent  NE  sme začeti z opravljanjem prakse pred oddajo enega izvoda pogodbe na šoli; v 10 dneh od začetka pa mora v SU oddati dokazilo o zdravstvenem zavarovanju (kot e-nakazilo ali skeniran UPN, obrazec »Prijava-odjava zavarovanja« poslan na OE ZZZS ali REK 2 obrazec). 

Organizator praktičnega izobraževanja en mesec pred začetkom obdobja prakse obvesti študente o datumu izvedbe skupinskih priprav na prakso (za pojasnitev podrobnosti navodil).  Ker je vestnost izpolnjevanja delovnih obveznosti pomembna kompetenca, bo udeležba evidentirana in vrednotena pri oceni. V zadnjem tednu predavanj pred odhodom na prakso bo organiziran še skupinski razgovor na katerem študenti dobijo navodila in šifro za evidentiranje dekovnih ur.  Usposobljenost študenta za uporabo sodobnih delovnih orodij IT se upošteva za oceno PRI.  (izgled linka za študenta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXM8r8BGsUI2CBwN0vHs6PLsIrhlD56Auf4Vnm-Behb6vxg/viewform   <- ta NI uporaben, ker ima vsak drugačnega; in primer evidence delovnega časa)  Za poenosatavitev vsakodnevnega dostpa do spletnega obrazca za evidentiranje delovnih ur MORA vsak študent svoj spletni link (desno od njegove slike na profilu spletne učilnice)  kopirati  (npr. s CTRL+C) nato pa na namizju računalnika ustvariti novo bližnjico (desna miška / Novo / Bližnjica) in  v  oknu  za  mesto  elementa  prilepiti  kopiran  link (npr.  s  CTRL+V)

Na začetku opravljanja prakse študent pripravi načrt dela.  Že v prvem tednu po seznanjenju z delovnim okoljem in nalogami mora študent najpomembnejše podatke strniti na obrazcu "Delovni načrt za študijsko leto ... "  in e-dokument poslati obvezno v spletno učilnico PRI.  To je predpogoj za izvajanje kontrole poteka prakse pri delodajalcu s strani organizatorja. Kontrolo organizator opravi dvakrat. Na vabljenem ogledu študent opravi prodajni nastop za prodajo proizvoda ali storitve iz ponudbe delodajalca. Sestavni del ocene je tudi uspešnost izvedbe vseh za ta nastop potrebnih organizacijskih opravil študenta.  Organizator nenapovedano obišče delovišče enkrat kadarkoli v času, ko je iz študentove evidence na spletu razvidno, da bi moral biti na delovnem mestu. Ugotovitve obiska pri delodajalcu se dokumentirajo v protokolnem obrazcu Poročilo o poteku prakse.

Delovno prakso študent opravlja v skladu s sklenjeno tripartitno pogodbo o praktičnem izobraževanju v okviru učnega načrta za PRI1 oz. PR2  določenega  v študijskem programu Ekonomist in v povezavi z izbranim študijskim predmetom letnika ter z upoštevanjem lastnega delovnega načrta. Pred zaključkom prakse izdela pisno delovno poročilo (izpolni stran 2 obrazca Poročila o delu) in od mentorja v podjetju (organizaciji) pridobi njegovo pisno mnenje o svojem delu (izpolnjeno stran 3 Poročila o delu). Najkasneje v roku določenim s tem izvedbenim načrtom je potrebno oddati kompletno delovno poročilo na 4 obrazcih katerih sestavni del je tudi ocenjevalni list s kriteriji uspešnosti. Obvezna je pravočasna oddaja elektronske oblike poročila o delu v ustrezno rubriko spletne učilnice  PRI, natisnjen original poročila o delu (podpisan tudi od mentorja v podjetju) pa se mora predložiti  na izpitnem zagovoru kot trajna izpitna dokumentacija.  

Projektno nalogo na izbrano okvirno temo (ustreznega letnika) študent opravi večinoma v obdobju opravljanja prakse, saj ima tako največ možnosti za obdelavo konkretne problematike. Naslov naloge se določi s soglasjem s predavatelja - mentorja na šoli (ki ni dolžan sprejeti več kot 1/4 vseh  kandidatov v študijskem letu) ter v dogovoru z mentorjem v podjetju upoštevajoč aktualnost za delodajalca (ekonomsko korist) in izvedbene možnosti. Priporočljive so teme, ki bi jih študent kasneje lahko vključil v svoje diplomsko delo. Študent izdela v pisni obliki najprej načrt strokovnih opravil in kontrol, po zaključitvi projekta pa še dokumentira rezultate. Oboje po navodilih združi v pisnem strokovnem poročilu  opravljene projektne naloge katerega elektronsko obliko odda v določeni rubriki PRI spletne učilnice. 

K izpitu lahko pristopijo le študenti, ki so datoteko z delovnim poročilom in datoteko o projektni nalogi oddali najkasneje 7 dni pred razpisanim izpitnim terminom PRI. Študent je dolžan hraniti e-dokumente PRI do ustnega zagovora in vpisa končne ocene v zapisnik. Za oddajo datotek v elektronski obliki na spletno učilnico bo dostop časovno omejen z določenimi roki. Možne bodo tudi oddaje z zamudo vendar v posebne rubrike.  Vsak dan zamude pri opravljanju obveznosti se upošteva kot za 1/2 točke (od 100) manjša uspešnost. Zaradi objektivnih ovir se lahko najkasneje vsaj tri dni pred določenimi roki v dogovoru kandidata z organizatorjem PRI določi drugače.

Ustni izpiti PRI so vnaprej razpisani in objavljeni na spletnem portalu in oglasni deski. V posameznem roku bodo k ustnemu zagovoru razporejeni študenti, ki so projekt in poročilo oddali vsaj 7 dni pred objavljenim rokom. Seznam z uspešnimi prijavami kandidatov bo objavljen vsaj 3 dni pred izvedbo posameznega izpita.  Na izpitu študent ne sprašuje amprak odgovarja. Vprašanja izpraševalca so zastavljena tako, da ustreznost študentovega odgovora vpliva na njegovo oceno.  VSI študenti se morajo pravočasno s spletnim obrazcem prijaviti na razpisan rok, sicer ne morejo pristopiti.

Zbirni rokovnik za izvedbo posameznih faz PRI, ki jih študent zaključi z oddajo listine oz. datoteke:          (koledarski prikaz za prvi in drugi letnik)

Korak                                               Dokument                         Oddaja  (oblika, mesto)          Rok za 1. letnik      Rok za 2. letnik       Rok za izredne št.
1 Podatki za pogodbo                         Pismo o nameri              listina v referatu šole                     2. dec.            14. marec        30. nov. ali pred pogodbo           
2 Podpisan dogovor z delodajalcem   Pogodba o PRI            listina v referatu šole                    16. dec.           24. marec        23. dec. ali pred prakso          
3 Priprava na praktično delo               Delovni načrt                  datoteka  na SU                             12. jan.             13. april            po prvih 40 urah prakse
4 Strokovno poročilo                         Projektna naloga              datoteka  na SU                            16. mar.            22. junij           7 dni po zaključku prakse
5 Delovno poročilo                            Poročilo o delu           datoteka na SU + original na izpit      23. mar.           29. junij          14 dni po zaključku prakse

 Pomen posameznih korakov
1- najboljšo rešitev (delodajalca) si bo študent običajno poiskal sam, sicer pa po nasvetih in s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli,
2- oddana in podpisana pogodba je pogoj za začetek opravljanja prakse, saj mora šola pred tem po podatkih iz pogodbe zanj plačati prispevek za PIZ ,
3- študent si zastavi projektne cilje in ostale parametre brez katerih ni možno spremljati napredka niti oceniti delovne uspešnosti v okviru ciljev PRI,
4- podlaga za ocenitev študentovih strokovnih predmetno specifičnih kompetenc (v okviru izbrane tematike projektne naloge) s strani predavatelja predmeta,
5- podatki za ocenitev doseganja ciljev, ki si jih je štrudent zastavil v delovnem načrtu in za ocenitev izpolnitve obveznosti določenih s študijskim programom.

Ocenjevanje
Izpitne obveznosti pri praktičnem izobraževanju (posebej za 1, in posebej za 2. letnik) sta projektna naloga z zagovorom (kar ocenita predavatelj strokovnega področja opravljenega dela in organizator PRI) ter ustni izpit. Projekt sestavljajo: študentovo načrtovanje dela, 400 ur opravljanja prakse ter izdelava delovnega in strokovnega poročila. Praksa poteka pod vodstvom mentorja delodajalca, ki na koncu poda pisno mnenje o uspešnosti študenta in točkovno oceni njegovo delo. Strokovno poročilo o projektni nalogi oceni predavatelj predmetnega področja opravljanja prakse - načrt dela, potek izvedbe, razvoj kompetenc in delovno poročilo pa
z upoštevanjem točk mentorja v podjetju oceni organizator PRI na šoli. Poročila se izdelata po navodilih oz. na obrazcu delovnega poročila kjer so določeni tudi kriteriji točkovanja in ocenjevanja. Zato mora biti študent pozoren, da naredi predvsem tisto, kar prispeva k boljši oceni. Nepotrebne navedbe se ne upoštevajo in NE morejo nadomeščati manjkajočih sestavin poročil !!!  Z oceno strokovnega poročila se študent seznani na spletni učilnici PRI (kamor je oddal datoteko) in se z mentorjem-predavateljem dogovori  za termin zagovora. Če se študent tega ne stori obvelja že dosežena ocena. Ustni izpit, na katerega se študent lahko pripravi s pomočjo predloge k obrazcu delovnega poročila,  se izvede ob objavljenem roku skupaj z zagovorom pisnega delovnega poročila.  Uspešnost projekta je odvisna tudi od  ekonomske koristi, ki jo je študent ustvaril za delodajalca tako, da imajo vsi sodelujoči nekaj od tega. 

Izpolnjevanje rokov je ključna sestavina katerega koli projekta zato je tudi izpolnjevanje časovnega razporeda določenega z navodili pomemben pokazatelj uspešnosti opravljanja projektne naloge. Ocenjuje se tudi kompetenčnost študenta za iskanje, razumevanje in upoštevanje zadevnih navodil ter ravnanje v skladu s pravili delodajalca.  Vpliva objetktivnih težav (največkrat tehničnih) za pravočasno izpolnitev obveznosti ne moremo izključiti. Zato je študent dolžan, da organizatorja PRI o zapletu obvesti  TAKOJ oz. dokler je obstoj težave preverljiv.  Izjav o nedokazlivih dejstvih se na izpitu NE upošteva. 


PRILAGODITEV IZVEDBE  PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA IZREDNE  ŠTUDENTE

Izredni študenti so lahko na podlagi predhodno z delom pridobljenih znanj  v celoti ali delno oproščeni teh obveznosti. Študentom z dvema letoma ustreznih delovnih izkušenj, in če so od tega vsaj pol leta opravljali komercialne delovne naloge, se vse obveznosti PRI lahko priznajo kot že opravljene. Za to je potrebno oddati vlogo Študijski komisiji in priložiti dokazila. Merila za priznavanje obveznosti praktičnega izobraževanja podrobno določajo pogoje in postopek za celotno oz. delno priznavanje.

Študenti, ki nimajo možnost, da bi se jim priznali obveznosti PRI1 oz. PRI2 kot opravljeni v celoti ali delno, naj čim prej podajo vlogo na predvidenem obrazcu (študijska komisija bo vloge obravnavala le 6-x v letu). Ob delnem priznavanju študenti v sklepu dobijo podatek o še preostalem potrebnem času za opravljanje prakse (kar je pomembno pri sklepanju pogodbe) vse ostale obveznosti (dokumente, poročila, izpit) pa morajo opraviti v celoti.

Delovno prakso izredni študenti lahko izvajajo  v strnjeni obliki (v času dopustov zaposlenih pri delodajalcu ali pdb.) ali pa sukcesivno v več delih (ob vikendih oz. praznikih, nujnih delih, ...).

Oddaja delovnih in strokovnih poročil praktičnega izobraževanja je obvezna v elektronski obliki na  spletni učilnici z oznako IZREDNO_ PRI. Pogodba se dostavi fizično v referat.

 Ustni izpiti PRI so vnaprej razpisani in objavljeni na portalu in oglasni deski šole kot redni pa tudi v izrednih rokih, če je to smiselno in potrebno. K izpitu se morajo prijaviti tudi študenti s priznanimi obveznostmi, da se jim le-te lahko vpišejo v študijsko evidenco (zato v rubriki e - prijavnice  pristop, izberejo možnost "priznano").

Na ustnem izpitu kandidat predloži naslednjo dokumentacijo (listine) o izpolnjevanju študijskih obveznosti po izvedbenem načrtu študijskega predmeta:
- izvirnik delovnega poročila izpolnjenega po navodilih (za lažjo izvedbo zagovora se priporoča tudi sicer neobvezen zapis priprave na ustni izpit ),
- izpis svojih prihodov in odhodov (podobno temu)  iz spletnega arhiva z dodanim lastnim izračunom opravljenih ur ter z obrazložitvami morebitnih napak,
- original poročila o poteku prakse, če le-to že ni bilo oddano organizatoru PRI  ob obisku na delovišču,
- original od zavoda za ZZ potrjenega obrazca M12 (ali izpis potrdila e-prijave zavarovanja), če le-ta še ni bil poslan na SU ali osebno izročen organizatorju PRI.


(op.:  SU  pomeni spletna učilnica VSŠB)