Ekonomska in trgovska šola Brežice                  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA          študijski program EKONOMIST                       

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE :  Teme za projektne naloge   in  diplomska dela    

(Projektne naloge je možno in priporočljivo nadgraditi v diplomske naloge!)   

V študijskem letu 2012/13 bo za diplomska dela odobrenih največ do pet tematik iz posameznega predmeta (upoštevajoč zaporedje prejetih vlog)!!!

                                                       

  V 1. letniku:                                                                                       

OPF: Metka Galič

1.    Pregled aktualne denarne politike v Sloveniji
2.    Vsebina finančne funkcije v podjetju …
3.    Povezava  financ in računovodstva v podjetju …
4.    Umestitev in organizacija finančne funkcije
5.    Pregled zakonodaje s področja financ
6.    Pregled finančnih tokov na primeru
7.    Izdelava finančnega načrta
8.    Izračun finančnih kazalcev
9.    Pregled finančnih institucij na domačem trgu
10.    Opis in pregled delovanja finančnih trgov
11.    Pregled in opis delovanja finančnih institucij v okolju
12.    Pregled bančnega trga v okolju
13.    Ljubljanska borza vrednostnih papirjev
14.    Pregled zavarovalništva v posavskem okolju
15.    Viri financiranja v podjetju …
16.    Izračunavanje obresti po različnih načinih
17.    Delnice
18.    Obveznice
19.    Kratkoročni vrednostni  papirji
20.    Načini in značilnosti borznega poslovanja
21.    Iskanje virov financiranja za nov projekt
22.    Pridobivanje notranjih virov financiranja
23.    Pridobivanja zunanjih virov financiranja
24.    Izračunavanje stroškov  financiranja
25.    Zavarovanje terjatev v praksi
26.    Tehnika uporabe bančne garancije
27.    Tehnika uporabe dokumentarnega akreditiva
28.    Plačevanje z gotovino
29.    Potni nalogi
30.    Postopek plačevanja s plačilnimi nalogii
31.    Poslovanje z menico
32.    Cesija in asignacija
33.    Factoring in forfeting

 

TRŽ: Metka Galič

1.    Izdelava  trženskega spleta za podjetje …
2.    Prepoznavanje proizvodnega, prodajnega in tržnega koncepta podjetja …
3.    Izdelava poslanstva, vizije in ciljev za podjetje …
4.    Priprava komercialno - tržnih dogodkov in poročila o dogodku
5.    Izdelava SWOT analize za podjetje …
6.    Presoja pridobljenih trženjskih informacij na primeru …
7.    Pregled zakonodaje (OZ, SOK, ZVP, ZT, uzance) s področja trženja
8.    Analiza pridobljenih tržnih informacij za podjetje …
9.    Spremljanje trga in konkurence za podjetje …
10.    Načrt in izvedba raziskave trga za podjetje …
11.    Oblikovanje vzorcev in vprašalnikov
12.    Anketiranje
13.    Presoja kakovosti pridobljenih tržnih informacij
14.    Dobra priprava poročil  in predstavitev
15.    Segmentiranje trga po izbranih kriterijih za primer …
16.    Izbor ciljnega trga in pozicioniranje ponudbe (USP) na primeru …
17.    Ugotavljanje faze življenjskega cikla in politika izdelka na primeru …
18.    Oblikovanje blagovne znamke in imidža podjetja ….
19.    Oblikovanje prodajnih cen po različnih metodah
20.    Izbor najustreznejših cenovnih strategij  za podjetje …
21.    Izbor in načrtovanje sestavin komunikacijskega spleta na primeru …
22.    Določanje proračuna za tržno komuniciranje
23.    Oglaševanje - izdelava radijskih oglasov
24.    Oglaševanje - izdelava  internetnih oglasov
25.    Oglaševanje - izdelava letakov
26.    Primerjava cen oglaševanja
27.    Uporaba množičnih medijev pri oglaševanju
28.    Oblikovanje medijskega načrta komuniciranja
29.    Instrumenti pospeševanja prodaje
30.    Pisanje poročila o dogodku za različne javnosti
31.    Pristopanje k različnim osebnostnim profilom kupcev
32.    Proces motivacije, zaznavnanja, učenja, vrednot in stališč kupcev
33.    Aida - primer pravilnega prodajnega postopka
34.    Vpliv kulturnih in drugih dejavnikov na vedenje kupcev

 

 OMP: Kranjc

Za projektne naslove bi lahko dopolnili vnosna mesta  "…" v naslednjih vzorcih:
Analiza … v podjetju …,           Ocena … na primeru …,            Možnosti za …,           Iskanje rešitev za …       ipd.

z izbranimi pojmi iz seznama:       


PTJ: PROJECT TITLES 

 1. COMPANY PROFILE (from its beginning to present days).
 2. COMPANY ORGANIZATION
 3. NEGOTIATING (from theory to practise).
 4. BUSINESS DOCUMENTATION (sending and accepting enquires, offers, orders, reminders, complaints, etc.).
 5. PURCHASING AND SALES
 6. COMUNICATION IN BUSINESS (socialising, dialogues, receiving guests, telephoning,).
 7. ADVERTISING A NEW PRODUCT (from theory to a real product).
 8. MARKETING YOUR OWN REGION (analysing statistics, conducting market research, carrying out market survey, considering strengths and weaknesses of the product, drafting an advertisement).

 


 EKN: Možne teme PN 
•    Dodana vrednost v konkretnem poslovnem procesu
•    Kazalniki uspešnosti v konkretnem podjetju
•    Zadovoljenost ekonomskih potreb v konkretni organizaciji
•    Fiksni in variabilni stroški v konkretni organizaciji
•    Konkurenčnost konkretne dejavnosti podjetja
•    Upravljanje s proizvedenimi dobrinami v konkretnem podjetju
 1. Kazalci učinkovitosti poslovanja v organizaciji
 2. Produkcijski dejavniki v podjetju
 3. Odzivnost organizacije na trg in konkurenco
 4. Investicije v podjetju in njihov pomen
 5. Obračun stroškov poslovanja v organizaciji

 

INF: Tomažin in Kranjc

 1. Opremljenost delovnih mest z IKT
 2. Informacijski sistem v podjetju
 3. Varovanje in zaščite podatkov
 4. Najbolj uporabni računalniški programi
 5. Uporaba interneta v podjetju
 6. Uporaba PC pri delu komercialista
 7. Uporaba IKT pri prevzemu ali izdaji blaga
 8. Predstavitev podjetja na spletu
 9. IKT v računovodstvu (ali računovodstvu)
 10. Najbolj koristna informacijska znanja

 POK: Kuzmički M.

Teme nalog so okvirne in vse temeljijo na praktičnih primerih.
O podrobnostih - podjetju, primeru se dogovorimo individualno s posamezniki.
Za dodatne informacije in morebitna vprašanja: mojca.kuzmicki@kabelnet.net
Če morda kdo ni zaposlen, je podjetje x lahko tudi izmišljeno.

1.    Potek uspešnega komuniciranja (v podjetju X)
2.    Komunikacijska omrežja (v podjetju X)
3.    Motnje v komuniciranju (v podjetju X)
4.    Elektronsko in pisno komuniciranje (v podjetju X)
5.    Poslovni bonton (na praktičnem primeru)
6.    Poslovni razgovor (analiza praktičnega primera)
7.    Telefonski poslovni razgovor (analiza praktičnega primera)
8.    Poslovni sestanek (analiza praktičnega primera)
9.    Poslovna pogajanja (analiza praktičnega primera)
10.    Nastopi in predstavitve (analiza praktičnega primera)
11.    Etika v poslovnem komuniciranju (na praktičnem primeru)
12.    Prepričljivost v medsebojnem komuniciranju (na praktičnem primeru)
13.    Tehnike asertivnosti (uporaba v praksi)
14.    Tipi svetovanja managementu (na praktičnem primeru)
15.    Kultura v poslovnem komuniciranju (uporaba v praksi)
16.    Estetika v poslovnem komuniciranju (na primeru podjetja X)
17.    Medkulturna komunikacija (na primeru podjetja X)
18.    Tema po dogovoru s predavateljem

PMS: 
1.       Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ……
2.       Kako si povečati pokojnino ……
3.       Statistični modeli napovedovanja prodaje v podjetju "x"
4.       Statistična analiza časovne vrste v podjetju x
5.       Analiza prodaje z uporabo ustreznih statističnih metod
6.       Namensko varčevanje
7.       Kalkulacija stroškov, določitev prodajne cene in ugotovitev uspešnosti za proizvod X

 

V 2. letniku: 

Nabava:  Galič

1.    Izdelava načrta nabave  v podjetju …
2.    Načrtovanje in vodenje nabavnega postopka v podjetju …
3.    Iskanje ponudb in analiza  dobaviteljev v podjetju …
4.    Operativna izvedba nabave v podjetju …
5.    Določanje bistvenih sestavin nabavnega posla v podjetju …
6.    Ugotavljanje nabavnih potreb v podjetju …
7.    Izdelava specifikacije naročila v podjetju …
8.    Sestavljanje pogodbe o nabavi  v podjetju …
9.    Odnosi z dobavitelji v podjetju …
10.    Izbira dobavitelja v podjetju …
11.    Izpolnitev naročilnice in spremljanje izpolnitve naročila v podjetju …
12.    Raziskava nabavnega trga v podjetju …
13.    Uporaba elektronskega poslovanja v nabavi v podjetju …
14.    Vodenje zalog  v podjetju … v podjetju …
15.    Skladiščno poslovanje  v podjetju …
16.    Skladiščna dokumentacija v podjetju …
17.    Prevzem blaga in dokumentacija v podjetju …
18.    Uporaba računalniške tehnologije pri nabavi v podjetju …
19.    Načrtovanje gospodarjenja z zalogami  v podjetju …
20.    Organiziranost nabavne službe v podjetju …
21.    Izvajanje kontrole v nabavnem postopku v podjetju …
22.    Uporaba etičnega kodeksa v nabavi v podjetju …
23.    Skrb za okolje in nabava v podjetju …
24.    Uporaba INCOTERMS 2010 v podjetju …
25.    Inventura v podjetju …
26.    Transportne enote v podjetju …POL: Pirtovšek
•    Logistična podpora konkretnega procesa poslovanja
•    Organizacija notranjega transporta v konkretni organizaciji
•    Dobre in slabe strani konkretnega skladiščnega poslovanja
•    Upravljanje z zalogami v konkretnem skladišču
•    Upravljanje z ostanki v konkretnem okolju
•    Analiza konkretne dobavne verige
      ali tema po dogovoruUZK: Preskar
1.Vloga jedrske energije za kakovost našega življenja
2.Trajnostni razvoj in okoljski problemi
3.Problematika komunalnih in industrijskih odpadkov
4.Reciklažni materiali in njihova vloga v industriji
5.Sledljivosti živil
6. Kakovostni keramični (ali drugi) izdelki
7. Napake embalaže in problemi skladiščenja
8. Merila odličnosti
9. Ocena kakovosti dela in poslovanja obravnavane organizacije po benchmarkingu.
10. Ocena kakovosti dela in poslovanja (javnega zavoda, javne gospodarske službe, organa, državne uprave, javne uprave, ...) po skupnem ocenjevalnem okviru (npr.)CAF.
11. Uvedba standarda ISO 9000:2000 v obravnavano organizacijo.
12. Teme po izboru kandidatov