DIPLOMSKO  DELO   -   izvedbeni načrt za študijsko leto 2016/17

Kurikul študijskega programa določa:
Diplomsko delo je sestavljen iz diplomske naloge in zagovora le-te. Temo diplomske naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju, v katerem opravlja praktično izobraževanje in mentorjem ustreznega modula/ predmeta v šoli. Upoštevanje  določenih pravil za pripravo diplomskega dela v pisni obliki je obvezno.

SPLOŠNI CILJI DIPLOMSKEGA DELA IN NJEGOVE SESTAVINE povzete iz kurikula:
Študent bo izbral temo in mentorja, izdelal dispozicijo, napisal in pripravil predstavitev ter zagovarjal diplomsko delo. Pri tem so bistvene sestavine priprava na strokovno delo in vrednotenje primera iz prakse.  

Tematike diplomskega dela  v programu EKONOMIST na VSŠB niso v naprej določene - morajo pa biti v okvirih strokovnih vsebin študijskega programa kot projektno delo s konkretnimi rezultati.
Naslov naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem v podjetju (kjer je opravljal praktično izobraževanje) in mentorjem - predavateljem študijskega predmeta (kamor spada izbrana tematika).
Najbolje je, da je že iz naslova razviden izbran primer zahtevanega vrednotenja iz prakse (npr.:   Ocena … na primeru …,   Možnosti za …v ,   Iskanje rešitev za …,  Analiza … v podjetju …).  
V pomoč  študentom pri izbiri teme DN je lahko tudi seznam možnih projektnih nalog PRI - pri čemer je pametno, da se za diplomsko nalogo na ustrezen način razširi že opravljeni projekt na praksi.
(Pozor - diplomsko delo NI več le razširjena teoretična "seminarska naloga" z namenom "preučiti" ali "predstaviti" ...  z izborom (kopiranjem) besedil iz strokovnih virov ali iz dokumentacije podjetja.)
Kandidat mora delo obvezno opraviti v skladu s pisnimi  navodili, morebitna manjša odstopanja pa strokovno utemeljiti na  diplomskem izpitu.
                                                   
Opravljeno diplomsko delo je pogoj za dokončanje študijskega programa. Ovrednoteno je s 5 KT kar pomeni v povprečju 150 ur dela študenta (ves porabljen čas - od zamisli, razgovorov ... do izpita).
Po izkušnjah, je to možno večinoma opraviti tudi v krajšem času. Od vsega pa je najtežji začetek, če se  že takrat po nepotrebnem obremenjujemo s podrobnostmi oblikovanja in odlašamo s pisanjem.
Ker se diplomsko delo opravi vsaj v 8 zaporednih korakih, se na začetku praviloma pričakujejo le grobe in približne rešitve, ki jih kandidat postopnno dopolni, izpopopolni in dokončno oblikuje.
             
Diplomsko delo je moč opraviti najprej do junijskega izpitnega roka sicer pa po spodnjem okvirnem časovnem razporedu ali  v podobnem smiselnem zaporedju pred določenimi diplomskimi roki.
-    zadnji študijski semester ................. dogovor z mentorjema, izbira teme, preučitev navodil,  zbiranje gradiva
-    po prvem tednu prakse .................. priprava dispozicije s soglasjem mentorja, oddaja vloge za odobritev naslova študijski komisiji  (z delom običajno ni treba odlašati do prejema sklepa)
-    sočasno s prakt. izobr. 2. ............... preučevanje gradiva, analiza stanja in zasnova rešitev --> oddaja osnutka v revizijo mentorju
-    pred zaključkom prakse ................. vsebinske dopolnitve, dokončanje rešitev oz. utemeljitev predlogov  -->  predložitev v revizijo 
-    med/po 2. izpitn. rokih ................... dokončno urejanje in oblikovanje ter zaključevanje (povzetki, viri, …) -->  predložitev v revizijo
-    pred ali med počitnicami ................ dokončna uskladitev z navodili in napotki mentorja, tisk-vezava, ---> oddaja   mentorju v dokončni pregled                      
-    začetek septembra ......................... pridobitev izjav na obrazcu za prijavo k diplomskemu izpitu  -->  oddaja prijave v referatu
-    druga polovica septembra .............. diplomski izpit z nastopno predstavitvijo in zagovorom diplomskega dela. 

Minimalna izvedba DD:      Izbira teme (obrazec)      --->       Napotki za opravljanje diplomskega dela na VSŠB  (6 strani)        --->        Prijava na diplomski izpit (obrazec)      

( Diplomske naloge za iztekajoči program KOMERCIALIST se lahko opravijo po starih navodilih VSŠB ali pa v skladu z novimi napotki za opravljanje diplomskega dela na VSŠB.)

Konkretna primera dveh vzornih besedil diplomskega dela (vsebinsko, strukturno in oblikovno):                 iz tematike - tržna promocija,              iz tematike  -  tržna komunikacija