VIŠJEŠOLSKO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  za študente VSŠ Brežice  v   š.l.   2018/19

Smernice za študente in mentorje v podjetjih v obliki za tiskanje              Obvezna ravnanja študentov za pristop k izpitu                 Interesenti za opravljanje prakse v tujini

Praksa se opravlja z namenom, da študenti razvijejo kompetence, ki jih pričakujejo delodajalci od svojih zaposlenih na delovnih mestih v komerciali. Z aktivno udeležbo v pomembnem delu izobraževalnega procesa lahko organizacije izkoristijo tudi priložnost pridobitve vpogleda v delovne potenciale morebitnih bodočih sodelavcev. Pri svojem strokovnem usposabljanju študenti opravljajo za delodajalca koristne naloge. Le-te pa morajo biti predvsem s področja komercialne dejavnosti (prodaja, nabava, skladiščenje) ali pa tudi v okviru povezanih strok (trženje, finance, logistika, organizacija, kakovost, informatika ...). Tako lahko pričakujemo, da bo študent že na začetku prakse imel zadovoljiva strokovno-teoretična predznanja pridobljena pri posameznih študijskih predmetih v šoli. Z opravljanjem dodeljenih nalog študent pridobiva še spretnosti, veščine, navade, izkušnje kakor tudi spoznanja o potrebnih dodatnih znanjih in informacijah, ki jih mora sam pridobiti. Mentorji v podjetjih naj bi študentom omogočili razvoj tudi osebnostnih dejavnikov delovnega uspeha, kot so npr. varčnost, potrpežljivost, prijaznost ... . Manjša delovna uspešnost študenta na začetku prakse ni kritična pomanjkljivost, pomembno pa je, da se doseže napredek in prepričljivo izkažejo rezultati. Ocenjujejo se vsebinski dosežki, skladnost izvedbe z objavljenimi navodili in pravočasnost. Učni cilji pomenijo pričakovane dosežke študenta - načini doseganja ciljev pa so lahko različni glede na možnosti konkretnega delovnega okolja. Mentor  v podjetju dodeli študentu delovne naloge glede na poslovne potrebe delodajalca tako, da bi lahko študent  izboljšal čim večje število svojih kompetenc.

Učni načrt določa, da naj bi se pri praktičnem izobraževanju pridobivale oz. razvijale predvsem naslednje specifične in za ciljni poklic relevantne lastnosti (kompetence):
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  I.  letnik
• pozna vlogo in pomen vodenja in organiziranja,
• pozna vlogo in pomen finančnega poslovanja,
• pozna informacijske procese med poslovnimi funkcijami,
• zbira in analizira pridobljene informacije z različnih področij poslovnega  procesa,
• pozna baze podatkov in jih učinkovito uporablja,
• zbira razpoložljive informacije v vseh oblikah,
• komunicira s sodelavci in strankami/dobavitelji in posreduje informacije  nadrejenim,
• ugotavlja priložnosti in nevarnosti poslovanja,
• pozna metode spremljanja poslovanja v podjetju,
• pozna pristojnosti in odgovornosti različnih funkcij,
• se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
• se zaveda pomena varnosti pri delu in upošteva ukrepe varovanja in zaščite,
• se zaveda in upošteva racionalno uporabo in trošenja razpoložljivih sredstev,
• uporablja teoretična spoznanja v praksi, iz delovnih izkušenj pa povzema pravila,
• pozna in uporablja pravila internega komuniciranja v poslovnem okolju,
• pozna pomen računovodske informacije in problematiko finančnih odločitev.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE   II. letnik
• obvlada značilne delovne postopke v  komerciali in se zaveda pomena komercialne funkcije,
• se zaveda pomena sodelovanja komercialne funkcije z ostalimi poslovnimi funkcijami v podjetju,
• pozna za svoje delo ključne predpise in spoštuje zakone in ostale norme pri svojem delu,
• pozna pomen standardov kakovosti in skrbi za kakovost pri izvajanju delovnih procesov,
• je usposobljen za obvladovanje dokumentacije kakovosti  in uporabo metod spremljanja kakovosti,
• sodeluje pri izvajanju uvajanje sistema celovitega obvladovanja kakovosti in modelov odličnosti,
• pozna vlogo in pomen trženja proizvodov in storitev ter sodeluje pri tržnih ukrepih,
• obvlada dokumentacijo pri nabavi ter izvaja operativne naloge  naročanja  in nabavne logistike;
• pozna dokumentacijo pri prodaji in jo pripravlja v sodelovanju z mentorjem ter izvaja prodajna opravila,
• vključuje se v postopke tržnih raziskav, tržnega obveščanja, izbiranja dobaviteljev, logističnih operacij;
• uporablja sodobno računalniško opremo in MM  za pisno in ustno komuniciranje s poslovnimi partnerji 
• razvija pripravljenost za sodelovanje, pozitiven odnos do delovnih obveznosti in prevzemanje odgovornosti,
• pozna dokumentacijo potrebno pri izvozno/uvoznem poslu in  upošteva kulturne in druge posebnosti.
• pozna pomen in vlogo proizvodnje, spozna postopke načrtovanja proizvodnje,
• se zaveda pomena zniževanja proizvodnih stroškov in standardizacije v proizvodnji
• učinkovito uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.


Obveznosti študenta pri praktičnem izobraževanju v posameznem letniku študijskega programa Ekonomist so:
(1) opravljanje 400 ur delovne prakse pri delodajalcu in oddaja poročila o delu,  (2) pisna predstavitev opravljene projektne naloge ter  (3) ustni izpitni zagovor.

Minimalno mora biti opravljenih vsaj 80% predvidenih delovnih ur, kar potrdi mentor v podjetju na obrazcu poročila o delu (opravičljiva odsotnost ne zmanjša obveznosti).

Študent se praktično usposablja v organizaciji delodajalca, kjer obstajajo potrebe in možnosti opravljanja delovnih nalog komercialne narave. Od delodajalca se pričakuje da:
•  zagotovi strokovnega mentorja in delovne pogoje v skladu z načeli strokovnega izobraževanja in določbami teh navodil,
•  študenta seznani s pogoji dela v organizaciji in omogoči spletni dostop ali drugače zagotovi registracijo opravljenih delovnih ur,
•  pred pričetkom dela študenta seznani s predpisi o varstvu pri delu in ga opozori na delovne nevarnosti,
•  vplača predpisane zneske obveznega zavarovanja za poškodbe pri delu (4,58 EUR mesečno v letu 2014),
•  omogoči organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli opravljanje nadzora poteka izobraževanja skladno z izvedbenim načrtom PRI,
•  mentor po končani praksi poda pisno mnenje in oceno o koristnosti in ustreznosti opravljanja delovnih nalog študenta.Ta  navodila veljajo za študijsko leto 2018/19                                                                                   Organizator PRI:   mag. Jože Kranjc


 Prispevki za posebne primere zavarovanja dijakov in študentov
 
Za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, so skladno s tretjim odstavkom 20. člena ZPIZ-2 obvezno zavarovani tudi dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah (prva alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2), osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrad (tretja alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2) ter dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo (deveta alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2).

Skladno s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2 se prispevek za posebne primere zavarovanja za navedene osebe plača v pavšalnem znesku, ki ga določi zavod. Do določitve novih zneskov pavšalnih prispevkov na podlagi ZPIZ-2 se navedeni prispevek plačuje v znesku, ki je določen na podlagi Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00 s spremembami).

Zavezanci za plačilo navedenega prispevka so skladno s prvim odstavkom 154. člena ZPIZ-2 pravne in fizične osebe, pri katerih so dijaki in študenti na usposabljanju ali delu oziroma pooblaščene organizacije, ki posredujejo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.


Prispevek za zdravstveno zavarovanje

 Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so, skladno s 17. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3 s spremembami), zavarovane tudi:
    osebe, ki so na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado,
    osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu,
    dijaki in študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih študentskih organizacij in agencij za posredovanje del.

Pravne in fizične osebe, pri katerih te osebe delajo, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje v trenutno veljavnem predpisanem znesku (4,63 eur mesečno v 2014). Znesek se spreminja enkrat letno in je objavljen tudi na spletnih straneh DURS.NOVOST   PRENOVLJENEGA  PROGRAMA          E K O N O M I S T       (pa tudi ostalih bolonjsko zasnovanih izobraževalnih programov)
Praktično izobraževanje se pri novih bolonjskih študijskih programih izvaja po metodi projektnega dela.   Projektna naloga ni samo drug naziv za seminarsko nalogo! Zato bodite pozorni, da k delu ne pristopite po navodilih za stare izobraževalne programe, po informacijah prejšnjih generacij študentov, ali po logiki lastne dosedanje prakse. Bistveno razliko med dosedanjim poukom in projektnim delom bi si lahko predstavili z naslednjim:
KLASIČNI POUK :     obravnava nove učne snovi  --->   vadenje   --->   ponavljanje in utrjevanje   --->   preverjanje znanja    (danes vse manj ustrezno)
PROJEKT:    pobuda  ->   zasnova  ->   sprejem  ->  načrtovanje  ->  izvajanje  ->  spremljanje  ->   korekcije  ->  predstavitev  ->  ocena   ->    presoja      

Praktično izobraževanje študenta je PROJEKT za katerega se ocenjuje uspešnost v vseh korakih, ne pa samo oddana t.i.m. "seminarska naloga"  !!!!!!!!!!!
Podrobnosti opravljanja študijskih  obveznosti (z linki na informacije in obrazce) so določene v  IZVEDMENEM NAČRTU  PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povpraševanja delodajalcev