e

VIŠJA  STROKOVNA  ŠOLA  BREŽICE
 
ŠTUDIJSKA  KOMISIJA

e

 

AKTUALNO

SEJE


GRADIVAp

(07) 4992 562
 
lidija.furlan@guest.arnes.si

Študijska komisija ima 3 člane:  mag. Metka Galič, mag. Stanko Levičar,  dr. Stanka Preskar
(predavatelje/ice VSŠ) s 4-letnim mandatom. 

Vodi ga predsednica mag. Metka Galič, ki je eden od članov.

Deluje po poslovniku, ki ga sprejme predavateljski zbor. 

Pri tem obravnava vprašanja v zvezi

- z vpisom in (hitrejšem) napredovanjem študentov,

- s prilagajanjem in posodabljanjem študijskega programa,

- sprejema merila za ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se študentom prizna pri izpolnjevanju študijskih obveznosti – za priznavanje izpitov (14. člen ZVSI),

- daje mnenje o vključevanju v študij študentov na podlagi kreditnih točk,

- in drugo problematiko po pooblastilu predavateljskega zbora.

 

Študijska komisija pri svojem delu sodeluje s študenti.